Đi máy bay làm sao để được đối xử như khách VIP?

Thông thường khi đi máy bay đa phần chúng ta sẽ chỉ đi nhiều ở...